Visjon

Verdigrunnlag
Vi tror at Bibelen er Guds ord og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse og Lousanne pakten.

Visjon
Vi vil mobilisere og utruste kristne ledere til å forkynne en bibelsk forståelse av Guds rike.
Vi vil se forkynnere som proklamerer nytestamentlig disippelskap, der mennesker kalles til lydighet og etterfølgelse av Jesus i alle ting – personlig, lokalt, nasjonalt og globalt.

Mål
100 nye forkynnere som forkynner ett og samme budskap.

Bakgrunn for etableringen
Hos 4:6 – Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.
Nettverket er kommet i stand fordi vi ser at menigheten i Norge er i krise. Flere og flere ledere gir etter for vranglære og omtolkning av Bibelen. Dette fører til apati, likegyldighet og ansvarsfraskrivelse blant vanlige kristne. Menigheten mister Åndens dynamiske kraft, og kristendommen er på vei ut av Norge fordi vi ikke forkynner et klart evangelium. Vi ser behovet av å stå sammen om det Bibelen definerer som Sannheten som fører til syndserkjennelse, omvendelse, frelse og forvandling samt undergjerninger. Den Sannhet som uttrykkes i og ER en person; Jesus Kristus.

STRATEGI

ARBEIDSMETODE

FUNDAMENTERT I SKRIFTEN