Arbeidsmetode

Kjernegruppa:
Kjernegruppa består av 8-10 personer som har funnet hverandre gjennom felles forståelse av det vi oppfatter som Sannheten. Vi har utarbeidet en del dokumenter som viser hva vi står for og hvordan vi tilnærmer oss spesielt vanskelig tema. Vi har drøftet mange emner som har vært gjenstand for mye oppmerksomhet i mange år, og lagt fram uttalelser som kan fåes ved henvendelse til oss. Emnene vi har arbediet med legges fram på de offentlige samlingene vi vil ha framover. Der blir det anledning til å samtale over disse temaene og komme med spørsmål og eventuelle innspill.

Emner som er tatt opp i gruppa:
Er Bibelen GUds ord eller inneholder den bare Guds ord?
Bibelens Gudsbilde.
Vårt forhold til Loven og nåden.
Omvendelsens nødvendighet for å bli frelst og helliggjort.
Frelsende tro og død tro.
Den sanne kristendom.

Program for seminarer og konferanser:
BØNN – Lovprisning av Gud, opphøyelse av Jesus Kristus og takkebønner for alt Gud har gjort og fremdeles gjør! Forbønn for forkynnere og menigheter.
SAMTALER – Panel bestående av kjernegruppa som innleder til samtale om sentrale sannheter som man har kommer fram til er nødvendige. Så samtales det i grupper og hver gruppe legger frem et kort referat av deres standpunkter.
KONKLUSJON – Innleder oppsummerer det vi har samtalt om og gir en kort veiledning i temaet.
Vi vil i tillegg bruke samlingene til å søke Gud for en fornyelse av den åndskraft som skal følge Guds menighet.
FORKYNNELSE – Vi ber med oss en hovedtaler for hver gang som har et aktuelt budskap inn i den situasjonen vi står i.
FELLESSKAP – Vi vil etterstrebe et fellesskap av lys og sannhet hvor vi kan dele byrder med hverandre og gi gjensidig støtte. Byrder som kommer av både ytre og indre press. Fristelser, angrep, vanskelige relasjoner m.m.